نمایندگان فروش

نمایندگان فروش شرکت نیرومند پلیمر پارس در داخل و خارج از ایران:نمایندگان فروش خارجی

.

نمایندگان فروش خارجی

نمایندگان فروش خارجی نیرومند پلیمر پارس
کلیک کنید

نمایندگان فروش داخلی

.

نمایندگان فروش داخلی

نمایندگان فروش داخلی نیرومند پلیمر پارس
کلیک کنید

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....