آنالیز سختی مواد

                آنالیز سختی مواد 

آنالیز سختی مواد

سختی یک ماده عبارتست از مقاومت در برابر ایجاد فرورفتگی توسط یک جسم سخت تر. این آزمون بر اساس میزان نفوذ یک سوزن در داخل نمونه تحت شرایط مشخص است. 

مواد نرم تر با SHORE A و مواد سخت تر با  SHORE D  اندازه گیری می شوند. در

آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ASTM D 2240   انجام می شود.      

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....