معرفی مدیران سازمان

مهندس پورقاضی

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی پورقاضی

سمت: مدیرعامل
تلفن تماس : (داخلی 110) 35000234-021

مهندس حبیبی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدعلی حبیبی

سمت: رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس : (داخلی 123) 35000234-021

صدیقه عظیمی

نام و نام خانوادگی: صدیقه عظیمی

سمت: مدیر مالی
تلفن تماس : (داخلی 126) 35000234-021

خطیب صبا

نام و نام خانوادگی: خطیب صبا

سمت: مدیراداری
تلفن تماس : (داخلی 115) 35000234-021

مرتضی سرایی

نام و نام خانوادگی: مرتضی سرایی

سمت: مدیر تولید
تلفن تماس : 35000234-021

IMG_8039

نام و نام خانوادگی: محمود پازوکی

سمت: مدیر تحقیق و توسعه
تلفن تماس : 35000234-021

IMG_8028

نام و نام خانوادگی: امید دانشور

سمت: مدیر کنترل کیفیت
تلفن تماس : (داخلی 133) 35000234-021

ریحانه حسینی

نام و نام خانوادگی:ریحانه حسینی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات (IT)
تلفن تماس : (داخلی 123) 35000234-021

نام و نام خانوادگی: سعیده اسانلو

سمت: مدیر بازرگانی خارجی
تلفن تماس : (داخلی 111) 35000234-021

نام و نام خانوادگی: مهدی رامشینی

سمت: مدیر آزمایشگاه
تلفن تماس : (داخلی 113) 35000234-021

نام و نام خانوادگی: هانیه شیروانلو

سمت: مدیر تضمین کیفیت
تلفن تماس : (داخلی 135) 35000234-021

نام و نام خانوادگی: امیرمسعود رحیمی

سمت: مدیر نگهداری و تعمیرات
تلفن تماس : (داخلی 118) 35000234-021

نام و نام خانوادگی:مرتضی مرشدی

سمت: مدیر توسعه
تلفن تماس : (داخلی 136) 35000234-021

نام و نام خانوادگی: علی رمضانی

سمت: مدیر انبار
تلفن تماس : (داخلی 140) 35000234-021

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....