فرم نظرسنجی کارکنان

  اهداف و خط مشی


  تا چه اندازه درباره اهداف و دیدگاه سازمان اطلاع دارید؟


  ارتباطات  نحوه سرپرستی  تشویق  حقوق و مزایا  محیط کار  فرصتهای
  ارتقاء  همکاران  امنیت شغلی


  پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

  ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....