فرم نظرسنجی کارکنان
اهداف و خط مشی

اطلاع رسانی در خصوص اهداف و دیدگاه سازمان


ارتباطات


نحوه سرپرستی


حقوق و مزایا


فرصتهای
ارتقاء


همکاران


شرایط فیزیکی محیط کار امکانات و تسهیلات رفاهی


آموزش


امنیت شغلی

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....