فرم نظرسنجی کارکنان
  اهداف و خط مشی

  تا چه اندازه درباره اهداف و دیدگاه سازمان اطلاع دارید؟

  ارتباطات


  نحوه سرپرستی


  تشویق


  حقوق و مزایا


  محیط کار


  فرصتهای
  ارتقاء


  همکاران


  امنیت شغلی


  پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

  ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....