فرم نظرسنجی کارکنان
اهداف و خط مشی

تا چه اندازه درباره اهداف و دیدگاه سازمان اطلاع دارید؟

ارتباطات


نحوه سرپرستی


تشویق


حقوق و مزایا


محیط کار


فرصتهای
ارتقاء


همکاران


امنیت شغلی


پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....