فرم نظرسنجی ذینفعان و جامعه


تعامل و مشارکت نیرومندمسئولیت های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگیپلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....