فرم نظرسنجی ذینفعان و جامعه
    تعامل و مشارکت نیرومند
    مسئولیت های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی    پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

    ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....