فرم نظرسنجی ذینفعان و جامعه



    تعامل و مشارکت نیرومند







    مسئولیت های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی











    پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

    ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....