خدمات فروش

شرکت نیرومند پلیمر با داشتن نیروی مهندسی فروش قادر به مشاوره مشتریان در خصوص گرید متناسب یا قطعات تولیدی است و همچنین امکان تست مواد در پای دستگاه مشتری وجود دارد. همچنین در صورت بروز مشکل حین استفاده از مواد تیم فنی ما در پای دستگاه حاضر شده و مشکل را برطرف می نماید.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....