بازدید مدیران شرکت کروز از شرکت نیرومند پلیمرپارس

طی بازدید شرکت کروز از شرکت نیرومند پلیمر جهت قرار گرفتن در زنجیره تامین این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. طی این بازدید فرآیند تولید، کنترل مواد اولیه، محصولات تولیدی نیرومند پلیمرپارس جهت قرار گرفتن در زنجیره تامین شرکت کروز  ممیزی شد.

طی بازدید شرکت کروز از شرکت نیرومند پلیمر جهت قرار گرفتن در زنجیره تامین این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

طی این بازدید فرآیند تولید، کنترل مواد اولیه، محصولات تولیدی نیرومند پلیمرپارس جهت قرار گرفتن در زنجیره تامین شرکت کروز ممیزی شد.

5 فوریه 2020  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.